Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

Retro autó klub. tájékoztatja a www.retroautoklub.hu  érdeklődőket és a regisztrálókat az általa és az  Hálózat által kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól és azok gyakorlásának módjáról.

1. Adatkezelő(k):

Rero autó klub egyesület
 adatkezelési gyakorlata kialakítása során messzemenőkig betartja a vonatkozó hatályos jogszabályokat, különös tekintettel a  kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit.

2. A kezelt adatok köre

Regisztrálók esetében

 • név (nem kötelező)
 • jelszó
 • felhasználási név
 • e-mail cím

Ingatlan iránt érdeklődők esetén

 • név
 • email cím
 • telefonszám

Regisztrált felhasználó eladó ingatlan feltöltése esetén

 • név
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • ingatlan címe, adatai, paraméterei
 • feltöltés esetén az ingatlan képe

Amennyiben az érdeklődő a honlapon regisztrál, vagy a „keresési értesítés” vagy az adott ingatlan mellett található „üzenetet küldök” lehetőségével él, és ezekkel egyidejűleg nyilatkozik a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak elfogadásáról, úgy a hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott adatait az Otthon Centrum Hálózat jelen tájékoztatóban meghatározott céllal kezelje.

3. Az adatkezelés célja

Az érdeklődő által rendelkezésre bocsátott, 2. pontban megjelölt személyes adatokat az Otthon Centrum Hálózat abból a célból kezeli, hogy az érdeklődőket, regisztrálókat a szolgáltatásairól telefonon vagy elektronikus úton közvetlenül is tájékoztassa. Ez alapján az Otthon Centrum Hálózat a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat kizárólag alábbi célokból kezeli:

 • ügyfél elégedettségi megkeresések, az ügyféligények pontosítását szolgáló kérdések küldése e-mailen,
 • piackutatás, piaci elemzések, statisztikák készítése.

4. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a www.oc.hu oldalon érdeklődő vagy regisztráló önkéntes hozzájárulása.

5. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés az érdeklődő esetén a regisztráció vagy az értesítés kérés elküldésének napján kezdődik és az érdeklődő törlési kérelméig vagy a regisztráció vagy a keresési értesítéshez való hozzájárulás visszavonásáig tart.

6. A honlap üzemeltetője

.

A retro autó klub  a szerverein tárolt, általa kezelt adatok vonatkozásában minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz az adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve a jogosulatlan megváltoztatása, megsemmisítése, felhasználása megakadályozása érdekében. Informatikai rendszere olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

7. Az érintettek jogai

Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Retro autó klub által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, törlését. A regisztráció törlését az ügyfelek a kapcsolat menüponton keresztül vagy az shop@retroautoklub.hu  email címre megküldött levélben kérhetik.  a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül eleget tesz a kérelemben foglaltaknak.

 

Egyéb online szolgáltatások (pl. keresésnek megfelelő értesítés küldése) esetén a kapott értesítés alján található linkre kattintva, a regisztrált felhasználóknak a felületre bejelentkezve is módjuk van lemondani az adott szolgáltatást.

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, amennyiben ügyfelünk meg kívánja tiltani a további e-mail hírlevelek küldését, illetve le akarja mondani valamely online szolgáltatást, úgy az összes, általa megadott e-mail cím vonatkozásában szükséges a leiratkozást megtennie.

8. Jogorvoslat

Az érintett az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., posta cím: 1530 Budapest, Pf. 5., telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.